Zobni rentgen

Splošno zobozdravstvo

Specialistične zobozdravstvene dejavnosti

Mladinsko zobozdravstvo

Splošno zobozdravstvo

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Naziv organa, ki je Katalog izdal: Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Skrajšano ime: ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Sedež: Granikove brigade 7, 5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 393 87 00
Fax: (05) 393 87 10
E-pošta:

Ustanovitelji:

Občina Renče-Vogrsko 
Mestna občina Nova Gorica
Občina Šempeter Vrtojba
Občina Miren Kostanjevica
Občina Goriška Brda
Občina Kanal ob Soči

Direktor ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica Nova Gorica
Goran Štekar, dr. dent. med.
E-pošta: irektor.stekar@zdzv-ng.si

Strokovni vodja ZDZV:

Tatjana Ambrožič, dr. dent. med.

E- posta: tatjana.ambrozic@zdzv-ng.si

Koordinator v zdravstveni negi
Mirjana Stanić, dipl.med.sestra, univ.dipl. org. dela
E-pošta:

Reg. podatki:
Matična štev.: 5107172000
ID štev. za DDV: 22312650
Podračun: 01284-6030925762
Katalog dostopen: nas spletnem naslovu: http://www.zdzv-ng.si/
Podatki o objavi: Katolog informacij javnega značaja prvič objavljen junija 2012. Zadnje sprememba Kataloga 18.02.2013.
Odgovorna uradna oseba: Goran Štekar, dr.d ent. med.


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA


2.1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI JAVNEGA ZAVODA

2.1.1. Opis delovnega področja

Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica Nova Gorica (Uradni list RS, št. 9/91).

Podatki o vpisu v poslovni register Slovenije za poslovni subjekt.
Številka 109-03-0004/2005, dne 25.01.2005
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD): Zobozdravstvena dejsvnost 85.130
Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS): 13133.
Datum vpisa v poslovni register Slovenije: 09.08.1978.
Ažuriranje sektorja: 19.01.2005.

Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je javni zavod, ki je dolžan izvajati javno mrežo zobozdravstvenega varstva na področju občin ustanoviteljic zavoda (Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Dobrovo, Kanal in Renče – Bilje) tako, kot jo določi ustanovitelj na svojem področju.

Osnovne dejavnosti zavoda so:

 • Splošno zobozdravstvo
 • Mladinsko zobozdravstvo
 • Specialistične zobozdravstvene dejavnosti:                                                                                             - parodontologija in endodontija
   - otroško, mladinsko in preventivno zobozdravstvo
    - stomatološka protetika
    - oralna kirurgija
    - zobna in čeljustna ortopedija
 • Zobotehnični laboratorij
 • Zobni rentgen


Delo zdravstvenih delavcev je namenjeno uporabnikom zdravstvenih storitev. Njihova osnovna dolžnost je varovati zdravje, preprečevati in zdraviti bolezni ter lajšati bolečine.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni,
 • kirurški in drugi posegi v ustni votlini,
 • čeljustna in zobna ortopedija,
 • izdelava snemnih in fiksnih protetičnih nadomestkov, ortodontskih aparatov in drugih zobotehničnih izdelkov,
 • zobni rentgen
 • prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
 • programi za zdravo življenje,
 • druge dejavnosti, za katere je zavod registriran in so navedene v 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.


Zavod v skladu z odlokom o ustanovitvi za koncesionarje in druge uporabnike opravlja tudi storitve izobraževanja, organizacijo seminarjev, finančno-računovodska in administrativna dela, čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacijo sanitetnega materiala ter gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda. Za ustanovitelja opravlja zavod tudi dejavnost upravljanja z objekti, ki jih uporablja za zdravstveno dejavnost, proste kapacitete pa oddaja v najem.

2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot

Vodja zobozdravstva za odrasle
Maja Mozetič, dr. dent. med.
Telefon: 05 30 178 10
E-pošta:

Vodja mladinskega zobozdravstva
Sindi Bažato, dr. dent. med.

Koordinacija zobotehničnega laboratorjia v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici

Denis čebron, dr. dent. med., spec.stomatološke protetike
Telefon: 05 62012 39
E-pošta: protetika.sempeter@zdzv-ng.si

Koordinacija zobnega rentgena
Vesna Rant Gabrijelčič
Telefon: 05 33 555 16
E-pošta:

Zobozdravstvena preventiva
Jasmina Komel, DMS
Telefon: 05 33 555 35
E-pošta:

Delovne procese skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda.

2.2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Direktor: Goran Štekar, dr. dent. med.
Naslov pisarne: Cesta 25. junija 1F, Kromberk, Nova Gorica
Telefon: 05 393 87 12
E-pošta: irektor.stekar@zdzv-ng.si

2.3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI

Področje delovanja javnega zavoda urejajo:
· državni predpisi
· predpisi EU

Povezava na portale lokalnih skupnosti:
Mestna občina Nova Gorica
Občina Šempeter Vrtojba
Občina Miren Kostanjevica
Občina Goriška Brda
Občina Kanal ob Soči
Občina Renče-Vogrsko

Povezava na državne registre predpisov:


Povezava na EU portal:


Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.4. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

2.5. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOVhttp://www.zdzv-ng.si/ads/icons/gumb_06_on.gif

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

 1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.
 2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 3. Odločanje o pritožbo posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).


2.5. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

2.5.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.5.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.6. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:

 • Ordinacijski časi zobozdravnikov oziroma zobozdravstvenih ambulant
 • Nujna zobozdravstvena pomoč (NMP) in dežurstva
 • Zobni RTG
 • Pritožbeni postopek

2.7. CENIK ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV ZA SAMOPLAČNIKE

Ordinacijski ceniki Zobotehnični ceniki
Ustna higiena, 25.1.2024

 

 

 

Specialistična dejavnost protetika, 18.12.2023

Nespecialistična dejavnost protetika, 18.12.2023

Protetika, 18.12.2023
Ortodontija,1.11.2019 Ortodontija,1.6.2014
Splošno, 1.7.2010  
Preventiva,18.10.2021  
Konzervativa, 1.7.2010  

Endodontija, 23.5.2022 

Parodontologija,1.11.2023

 

Oralna kirurgija, 17.6.2024

 

 


3. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 Spremembe: Uradni list RS, št. 61/05, 96/05-UPB1, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)
 • Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 Spremembe uradni list, št. 119/07, 95/11)


3.1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zdzv-ng.si/

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

3.2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

 • osebno na sedežu uprave zavoda, Cesta 25. junija 1 F, Kromberk, Nova Gorica vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
 • telefonsko na številki (05) 393 87 00. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.


3.2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

 • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu uprave zavoda, Cesta 25.junija 1F, Kromberk, Nova Gorica vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
 • po klasični pošti na naslov Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
 • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov
 • Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano.
 • V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.


Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

3.3. STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu s STROŠKOVNIKOM.

4. NAJ POGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:


Pripravil:
Mirjana Stanić, dipl. med. sestra, univ. dipl. org. dela
Koordinator za zdravstveno nego

Potrdil:
direktor
Goran Štekar, dr. dent. medm

Obvestila

Več